Ochrana osobních údajů

 

  1. OZNAČENÍ SPRÁVCE A VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) obsahují informace o zpracovávání Vašich osobních údajů obchodní společností NGN CZ s.r.o., se sídlem Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha, IČ: 051 49 924, číslo spisu: C 258795 vedený u Městského soudu v Praze (dále jako „Správce“ nebo jako „my“ v odpovídajícím gramatickém tvaru), ke které dochází na webové stránce Správce www.ngn.cz (dále jako „webová stránka“).

 

Prostřednictvím těchto Zásad Vám Správce poskytuje informace o tom, proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jakým způsobem jsou zpracovávány, jak dlouho je Správce uchovává, jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další relevantní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Prostřednictvím těchto Zásad si Správce plní informační povinnost vůči všem subjektům údajů jak v případě, že Správce získal osobní údaje přímo od Vás jako subjektu údajů, tak i v případě, že získal Vaše osobní údaje z jiného zdroje.

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jako „Nařízení“), příslušnými českými právními předpisy, zejména zákonem č.j. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jako „Zákon“) a ostatními předpisy o ochraně osobních údajů (Nařízení, Zákon a ostatní předpisy o ochraně osobních údajů dále spolu také jako „Předpisy o ochraně osobních údajů“).

 

Správce, a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, je-li určen, můžete ve věcech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů kontaktovat osobně nebo písemně na adrese NGN CZ s.r.o., Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha nebo e-mailem na e-mailovou adresu gdpr@ngn.cz.

 

  1. KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁVÁVANÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace, což znamená, že od Vás vyžaduje vždy pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování je pro konkrétní účel zpracování potřebné.

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení. Správce zpracovává osobní údaje pouze tehdy, pokud na jejich zpracování existuje právní základ (v souladu se zásadou zákonnosti). Správce uchovává osobní údaje vždy pouze po dobu, po kterou je nezbytné osobní údaje uchovávat, která je buď určena Správcem v souladu se zásadou minimalizace nebo vyplývá z ustanovení příslušných právních předpisů). Po uplynutí této doby Správce osobní údaje vymaže, pokud příslušné právní předpisy (např. v oblasti archivace) nestanoví jinak.

 

Konkrétní účely, pro které Správce zpracovává Vaše osobní údaje, právní základy, doby uchovávání a kategorie Vašich osobních údajů v závislosti na jednotlivých účelech zpracování naleznete v tabulce níže.

 

Účely zpracování

Právní základ

 

Kategorie osobních údajů

 

Doba uchovávání

Kategorie dotčených osob

Odpovídání na zprávy a vyřizování dotazů / žádostí ze zpráv doručených Správci prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení – zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je zodpovězení na doručené zprávy pro řádné vedení obchodní komunikace, zlepšování kvality poskytovaných služeb a získávání nové klientely

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. č., jiné údaje uvedené ve zprávě

30 dnů ode dne doručení žádosti nebo do vyřízení žádosti (splnění účelu), podle toho, jaká skutečnost nastane dříve

Fyzické osoby a Právnické osoby, Obchodní zástupci Právnických osob, zasílající zprávu / dotaz

Přímý marketing – bývalí a současní zákazníci

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení – zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, který spočívá v potřebě Správce informovat své klienty o aktuálních obchodních nabídkách a jiných informacích týkajících se klientů

E-mailová adresa, jméno, příjmení, příslušnost ke společnosti klienta

3 roky ode dne poskytnutí služby nebo do odhlášení se z odběru newsletteru

Fyzické osoby a Právnické osoby, Obchodní zástupci Právnických osob (zákazníci, klienti), kterým Správce v minulosti poskytoval služby

Přímý marketing – posílání newsletteru

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení – zpracování osobních údajů je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů

E-mailová adresa

3 roky ode dne udělení souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, která skutečnost nastane dříve

Fyzické osoby a Právnické osoby, Obchodní zástupci Právnických osob, které se zapojily do odběru newsletteru a udělily souhlas

Vyřizování uplatněných práv subjektů údajů

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení – zpracování osobních údajů je prováděno při plnění zákonných povinností

Běžné osobní údaje, které jsou součástí žádosti

Do vyřízení uplatněných práv

Fyzické osoby a Právnické osoby, Obchodní zástupci Právnických osob, které podaly žádost nebo si uplatnily práva subjektů údajů u Správce

Evidence uplatněných práv subjektů údajů

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení – zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je evidování uplatněných práv subjektů údajů z důvodu prokázání plnění povinností vyplývajících z právních předpisů

Běžné osobní údaje, které jsou součástí žádosti

5 let ode dne uplatnění práv

Fyzické osoby a Právnické osoby, Obchodní zástupci Právnických osob, které podaly žádost nebo si uplatnily práva subjektů údajů u Správce

Zpracovávání osobních údajů za účelem měření návštěvnosti webové stránky a cílení reklamy Správce (prostřednictvím souborů cookies

Čl. 6 ods. 1. písm. a) Nařízení – zpracování osobních údajů je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů

IP adresa a jiné údaje o aktivitě na webové stránce Správce a jeho preferencích v online prostředí

Nejdéle 2 roky ode dne udělení souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, která skutečnost nastane dříve

Fyzické osoby a Právnické osoby, Obchodní zástupci Právnických osob, které navštívili webovou stránku a udělili souhlas

 

  1.  Zdroj osobnÍch údajŮ

Vaše osobní údaje získává Správce prostřednictvím webové stránky přímo od Vás, v případě, že mu je sami poskytnete (při poslání zprávy přes e-mail, telefonicky, při návštěvě webové stránky Správce). Poskytnutí osobních údajů pro všechny výše uvedené účely zpracování je dobrovolné.

 

  1. Komu Správce Poskytuje Vaše osobnÍ údaje?

 

Správce má v určitých případech povinnost poskytnout Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, které jsou oprávněny ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávat Vaše osobní údaje jako příslušným právním předpisem určené třetí strany. soudem, orgánem činným v trestním řízení, popřípadě příslušným dozorovým orgánem.

 

Správce poskytuje Vaše osobní údaje i svým zpracovatelům, tzn. j. externím subjektům, které zpracovávají Vaše osobní údaje jménem Správce. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy uzavřené s Správcem, ve které se zavázaly, že přijaly přiměřená technická a bezpečnostní opatření za účelem bezpečného zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracovatelům Správce patří:

 

 

Mezi příjemce Vašich osobních údajů patří i společnost Google Ireland Limited, která poskytuje analytické a marketingové služby prostřednictvím souborů cookies, které do Vašeho zařízení ukládá webová stránka v případě, že udělíte Správci s ukládáním těchto souborů souhlas.

 

  1. PŘENOS DO TŘETÍCH ZEMÍ A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A PROFILOVÁNÍ

 

V některých případech může přicházet k přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí, do USA:

 

 

Přenos Vašich osobních údajů je zajištěn pomocí přiměřených prostředků zabezpečení přenosu osobních údajů do třetích zemí v souladu s Předpisy o ochraně osobních údajů, zejména prostřednictvím používání standardních smluvních doložek, které jsou součástí podmínek používání výše uvedených služeb.

 

Správce při zpracování Vašich osobních údajů nevyužívá profilování a osobní údaje nezpracovává žádnou formou automatizovaného individuálního rozhodování, při kterém by docházelo k vyhodnocování Vašich osobních aspektů.

 

  1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte jako dotyčná osoba následující práva:

 

na přístup – Jako subjekt údajů máte právo získat od Správce potvrzení o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace dle článku 15 Nařízení. Správce Vám poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, informace Vám Správce poskytne v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na omezení zpracování – Také máte právo na to, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů. Bude tomu tak například v případě, pokud napadnete správnost osobních údajů nebo je-li zpracování protizákonné a žádáte o omezení zpracování, případně pokud Správce již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, pokud o to požádáte.

Právo na opravu – K zajištění přesnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobních údajů přijal Správce přiměřená opatření. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nesprávné osobní údaje nebo doplnil Vaše neúplné osobní údaje.

 

Právo na přenosnost údajů – Za určitých okolností máte právo na přenos osobních údajů jinému Správce, kterého určíte. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které Správce zpracovává na základě souhlasu, který jste Správci udělili, na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran nebo v případě, že Správce zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky.

Právo na vymazání (právo „na zapomnění“) – Také máte právo dosáhnout u Správce bez zbytečného odkladu vymazání Vašich osobních údajů, jsou-li splněny určité podmínky, například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které je Správce získal nebo zpracovával. Toto Vaše právo je však třeba posuzovat individuálně, jelikož může nastat situace, kdy Správce ve výmazu osobních údajů brání jiné okolnosti (například zákonná povinnost Správce). To znamená, že v takovém případě nebude moci Správce vyhovět Vaší žádosti o vymazání osobních údajů.

Právo podat stížnost nebo podnět – V případě, že máte pocit, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, můžete se se stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; webové sídlo: uoou.cz, tel. číslo: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz, s to prostřednictvím formuláře na to určeného, který naleznete zde.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, například v případě, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo při zpracování, v jehož rámci dochází k profilování. Podáte-li námitku vůči takovému zpracování osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů.

 

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat stejnou formou, jako jste jej udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Po odvolání souhlasu Správce přestane Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

Vaše práva specifikovaná v tabulce výše si můžete uplatnit na kontaktních adresách Správce uvedených v úvodu tohoto dokumentu. Odpověď na uplatnění Vašich práv Vám poskytne Správce bezplatně. V případě opakované, neopodstatněné nebo nepřiměřené žádosti o uplatnění Vašich práv je Správce oprávněn účtovat za poskytnutí informací přiměřený poplatek. Odpověď Vám Správce poskytne do 1 měsíce ode dne, kdy jste si uplatnili Vaše práva. V určitých případech je Správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to v případě vysokého počtu a komplexnosti žádostí dotčených osob, nejvýše však o 2 měsíce. O prodloužení lhůty Vás bude Správce vždy informovat.

 

  1. PlatnosT

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 07.07.2022. Vzhledem k tomu, že se může v budoucnu vyžadovat aktualizace informací o zpracování osobních údajů obsažených v těchto Zásadách, Správce je oprávněn tyto Zásady kdykoli aktualizovat. V takovém případě Vás však o tom Správce náležitým způsobem předem seznámí.